เกี่ยวกับเรา

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Awards)

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ริเริ่มการจัดกิจกรรมเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2555 เดิมนั้นได้ใช้ชื่อ รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards) โดยในปีนี้รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 10 เรียกได้ว่าครบรอบ 10 ปีของรางวัลการออกแบบในภาคเหนือ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลงานการออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขยายพื้นที่สร้างโอกาสให้ผลงานการออกแบบมากขึ้นครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2565 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ องค์กรความร่วมมืออื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ซึ่งขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่นล้านนา เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง

รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ ได้ดำเนินงานมาถึงปีที่ 10 อันมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มที่มุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์งานด้านการออกแบบและดีไซน์ในหมวดหมู่การออกแบบที่หลากหลาย รางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ 2565 ในปีนี้เองทางคณะทำงานได้มีการนำแนวคิดศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนามาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงาน และเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสิน

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มอีกหนึ่งเกณฑ์การตัดสินได้แก่ ความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้อง ถิ่นล้านนาอันมีค่าให้คงอยู่ผ่านผลงานการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม ซึ่งในปีนี้ได้มีการนำ Social Return on Investment (SROI) มาใช้เป็นตัววัดผลตอบแทนทางสังคมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการประเมินการสร้างมูลค่าเพิ่มของรางวัลแก่สังคม โดยวัตถุประสงค์หลักของรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ คือ การต้องการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบในด้านต่างๆและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน

thThai