เกี่ยวกับเรา

รางวัลการออกแบบซีดีเอ

รางวัลการออกแบบซีดีเอ ริเริ่มการจัดกิจกรรมเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2555 เดิมนั้นได้ใช้ชื่อ รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards) โดยในปีนี้รางวัลการออกแบบซีดีเอดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมผลงานการออกแบบในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขยายพื้นที่สร้างโอกาสให้ผลงานการออกแบบมากขึ้นครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน


รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ล้านนาสร้างสรรค์ เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ องค์กรความร่วมมืออื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ซึ่งขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่นล้านนา เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง


ด้วยปรากฏการณ์สิ่งใหม่ (New Normal) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์และแก่นแท้ของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเกิดความนิยมในการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นและหัตถศิลป์มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน สำหรับ รางวัลการออกแบบซีดีเอ 2020 ภายใต้แนวคิด ‘New Local’ จะกระตุ้นให้นักออกแบบได้แสดงตัวตนตามแบบฉบับของตนเอง โดยรางวัลการออกแบบซีดีเอ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การออกแบบที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป

thThai