ผลงานผู้ได้รับรางวัล ซีดีเอ 2022

“ต่อยอด แสงหลวง” วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร เชียงใหม่

By

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล และ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว

Province 

Chiang Mai (เชียงใหม่)

Website

KHUM: Awaken Innovation Creative Economy

Description

“ต่อยอด แสงหลวง” การทดลองนวัตกรรมแสงกับองค์เจดีย์หลวง ที่ทําให้ศาสนาและเทคโนโลยีมาเจอกัน จนเกิดเป็นความงามที่ลํ้าสมัยด้วยการฉายแสงเลเซอร์เติมไปในบริเวณส่วนยอดขององค์เจดีย์หลวงที่หายไป โดยเป็นการใช้ปรากฎการณ์แสงเติมรูปทรงและสัดส่วนความสูงให้กับองค์เจดีย์หลวง ด้วยเทคนิคการฉายอุโมงค์แสงใหม่เกิดเป็นเส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์ เพื่อแสดงสัดส่วนและความสูงของเจดีย์ที่สมบูรณ์ จนทําให้คนเชียงใหม่มีโอกาสได้ย้อนไปสัมผัสความสงบงามขององค์เจดีย์หลวงในอดีตหลังจากที่ไม่มีใครเคยเห็นมาเกือบ 500 ปี

 

สําหรับพระธาตุเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีความสูงประมาณ 70 เมตร (จากการอ้างอิง รูปทรงกับความสูง จากการศึกษาเทียบเคียงหลักฐาน ตํานาน และข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมล้านนา ฐานเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร สร้างขึ้น ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยพญาแสนเมืองมา กระทั่งเมื่อ 477 ปีที่แล้ว เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทําให้ส่วนยอดของเจดีย์หัก เหลือความสูงเพียง 40 เมตร และจุดเริ่มต้นของการทดลองนี้ เกิดขึ้นจากคําถามสําคัญว่า เราจะสามารถปลุกโบราณสถาน ให้ตื่นและมีชีพจรในจังหวะเดียวกับสังคมร่วมสมัยได้อย่างไร จึงค้นหาวิธีการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เร้าความรู้สึกด้วยปรากฎการณ์แสงด้วยความคาดหวังว่าปรากฎการณ์นี้อาจจะสามารถกระตุ้นให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เกิดความสนใจ และเริ่มหันมาสร้างบทสนทนาด้วยภาษาใหม่กับโบราณสถานและงานชิ้นนี้อาจเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อาจเป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถที่ช่วยปลุกชีวิตให้มรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆ สามารถเดินไปพร้อมกับจังหวะของโลกร่วมสมัยได้ 

 

การทดลองนี้จัดทําโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้ม เจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Awaken KHUM for Innovative and Creative Economy (KHUM)

ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ

thThai