ผลงานผู้ได้รับรางวัล ซีดีเอ 2022

โครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับนักออกแบบท้องถิ่น

By

ดร.ศุลีพร คําชมภู และคุณณัฏธ์ เต่าทอง และคุณวิโรจน์ จันมี

Province 

Phayao (พะเยา)

Website

www.facebook.com/Phayaolocaldesigner

Description

เป็นโครงการที่รวบรวมและการนําอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา สู่กระบวนการถอดแบบเป็นลวดลายกราฟิกจนได้ภาพคลิปอาร์ตที่สามารถนํามาต่อยอดเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนในจังหวัดพะเยาให้มีความร่วมสมัยและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา

พะเยาเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองรองแห่งการท่องเที่ยว เป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักและเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจจึงนําบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีในท้องถิ่น รวมถึงลวดลายจากศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มาถอดแบบและพัฒนาเป็นคลิปอาร์ตและเทมเพลตสําเร็จรูป มากกว่า 300 ภาพ เพื่อเป็นองค์ประกอบให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบได้นําไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเปิดให้ใช้ฟรีไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ เพื่อลดปัญหาต้นทุนในการจัดทําผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน หลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดทําผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน เนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คลิปอาร์ตเหล่านี้

ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ

thThai