CDA Winner Awards 2022

Sentiment of Upcycling

By

ARS D-SINE Co.,Ltd. (บริษัท อาร์ส ดี-ไซน์ จํากัด)

Province 

Chiang Mai (เชียงใหม่)

Website

www.facebook.com/greeniesandcoCNX

Description

โดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ของ Greenies&Co จะไม่ใช้พลาสติกเลย จนเราได้รู้จักกับเพื่อนของเรา BOPE ที่ได้มีการนําพลาสติกเหลือใช้นํามา Upcycle และ Recycle ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะความงามในรูปแบบใหม่ ซึ่งเราเองก็มีวัสดุที่เหลือใช้จากการผลิต เช่น หนังวัว เศษผ้า นี่อาจจะเป็นคําตอบในการแก้ปัญหาและทําให้เกิดสิ่งใหม่กับผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเรา Greenies&Co คือแบรนด์สินค้า lifestyle ที่มีการออกแบบด้วยความเรียบง่ายสามารถใช้งานได้จริงโดยการเลือกใช้วัสดุที่มีความคงทนและคุณภาพดี ซึ่งเรามองว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนสําหรับผู้ใช้

Other awards

en_USEnglish