CDA Winner Awards 2022

TEW WOYWOY COLLECTION (เตว โวยโวย)

By

Longgoy Studio (ลองกอยสตูดิโอ)

Province 

Chiang Mai (เชียงใหม่)

Website

www.facebook.com/longgoybrand

Description

เกิดความสงสัยว่าเชียงใหม่ในอนาคตจะเป็น อย่างไรและมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างจึงเกิด การศึกษาพบว่า เชียงใหม่จะมีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินเกิดขึ้นซึ่งมีความน่าสนใจเป็น อย่างมากและเกิดความคิดต่อไปอีกว่าอะไรต่างๆ ในเมืองก็จะเปลี่ยนไปบ้างทั้งการทํางานวิธีชีวิตและ อาชีพใหม่ๆการขยายตัวของเมืองและนิสัยของคน ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันจากที่ “ต่อนยอนเป็นคนเหนือกลายเป็นรีบเร่งแบบคนเมือง” เราจึงเริ่มหากรณีศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นแนวโน้ม ในการเปลี่ยนแปลกให้ชัดเจนมากขึ้นโดยการศึกษา เมือง เกียวโต ของประเทศญี่ปุ่น เพราะ เกียวโต มีความคล้ายกันกับเชียงใหม่อยู่มากในหลายๆด้าน ปรากฏว่าเมือง เกียวโตนั้นมีรถไฟฟ้าใต้ดินครั้งแรกปี 1982 ยุค80’s นั้นเองมีการขยายใหญ่ของเมืองและวัฒนธรรมอย่าง มากควบคู่กันไปจึงเกิดไอเดียในการออกแบบ Collection นี้โดยการตั้งค่าถามขึ้นมาว่า “ถ้าหากเชียงใหม่มีรถไฟฟ้าตั้งแต่ปี 80’s เหมือนเกียวโต วิธีชีวิตและการทํางานนิสัยของคนเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจะเป็นอย่างไร ผสมความเก่าใหม่ ของเมืองและวิธีชีวิตอย่างไร เพื่อคาดเดาในอนาคตว่าเชียง ใหม่ในอนาคตที่มีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วจะออกมาในรูปแปปใดโดย นําเสนอในรูปแบบของ FASHION ในมุมมองของ LONGGOY” จึงเกิดเป็น Collection Tew woywoy จากที่เคยช้าจะไม่ช้าอีก ต่อไปในโลกอนาคต

Other awards

en_USEnglish