กรรมการ และ
ที่ปรึกษา

2022

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2565

คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร

Within Design, Ping Nakara Hotel

คุณสมเจตน์ บุญวิทย์

นักออกแบบอิสระ และที่ปรึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Freelance Designer and Advisor at CMU STeP

ม.ล.ภาสกร อาภากร

นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ. ดร. เอกชัย มหาเอก

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์

ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณพัชรวีร์ ตันประวัติ

Britsh Council Thailand

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์

อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาโครงการขององค์กรต่างๆ

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

ประธานบริหารบริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด

กรรมการซีดีเอ 2565

 • คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง
  Senior Advisor at CMU STeP, Creative Chiang Mai and TEDxChiangMai
 • คุณเมธี  บางข่า
  Deco Moda
 • คุณลาโมนา  ชีสแมน
  Studio Naenna Textiles Gallery
 • คุณมรกต  ยศธำรง
  นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
 • อาจารย์ ดร. จิรันธนิน  กิติกา
  คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณปิยะนันท์  มหานุภาพ
  บริษัท ฎิณี จำกัด
 • อาจารย์ ดร. สุมนัสยา  โวหาร
  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รศ.ดร. สันต์  สุวัจฉราภินันท์
  คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รศ.ดร. ยุทธนา  พิมลศิริผล
  Director of Food Innovation and Packaging Center (FIN) Chiang Mai University
 • คุณเปรมฤดี  กุลสุ
  Cotton Farm
 • ผศ. เยาวนาถ  นรินทร์สรศักดิ์
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 • อาจารย์ ดร.วุฒินท์ ชาญสตบุตร
  สาขาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป์
  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ ศักรินทร์  สุทธิสาร
  สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์วีรพล  สุวรรณกระจ่าง
  สาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Mr. Alberto  Cosi
  Photographer and Consul of ITALY
 • ดร.ปฐวี  อารยภานนท์
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณภาสุ  คงประเสริฐ
  CEO DigitalZoo
 • คุณอินทนนท์ สุกกรี
  สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA
 • Mr. Robert Sukrachand
  A  furniture maker based in New York City and Chiang Mai.
 • คุณเพียงฤดี  ธีรวุฒิชูวงศ์
  ข้าราชการบำนาญนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาโครงการตามองค์กรต่างๆ
  Independent scholar
 • อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • คุณจูเลียน  ฮวง
  Weave Artisan Society

2020

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2563

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก

รองอธิการบดี การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม และยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์

คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร

Within Design | Ping Nakara Hotel

ม.ล.ภาสกร อาภากร

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณสมเจตน์ บุญวิทย์

นักออกแบบอิสระ และที่ปรึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาโครงการขององค์กรต่างๆ

คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

Plural Design

คุณพลอยพรรณ ธีรชัย

THINKK Studio

กรรมการซีดีเอ 2563

 • คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง

  ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์ และ TEDxChiangMai

 • ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 
  รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณมรกต ยศธำรง
  นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
 • คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA
 • คุณเมธี บางข่า
  Deco Moda
 • คุณลาโมนา ชีสแมน
  สตูดิโอแน่นหนา
 • คุณจูเลี่ยน ฮวง
  ผู้ร่วมก่อตั้ง Weave Artisan Society | สถาปนิก | อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ
  บริษัท ฎิณี จำกัด
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  2929ดีไซน์แล็บ | สถาปนิก | อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • คุณคมสัน ไชยวงค์
  CM Town
 • คุณปานิศา สร้อยสนธิ์
  DigitalZoo
 • ดร. จิรันธนิน กิติกา
  สถาปนิก | อาจารย์ประจำ | หัวหน้าห้องปฏิบัติสื่อเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอแลป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณพศิน พรหมกิ่งแก้ว 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิตอล และ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สุมนัสยา โวหาร
  อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณอมราภรณ์ พุทธวิบูลย์
  นักออกแบบอิสระ
 • คุณชวณัฐ สุวรรณ
  Wonderwhale Studio
 • Nethan Supakitchumnan
  Kit’ncaboodle Gallery
 • Catherine Vanesse
  Lepetitjournal.com
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
  ผู้ช่วยอธิการบดี | รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง
  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม (ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ – CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
  อาจารย์ประจำสาขา แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์และกรรมการบริหารหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 • ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
  หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรารถนา ศิริสานต์
  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม
  อาจารย์ประจำสาขาหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2018

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2561

 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  คุณมาร์ติน เฟ็นสกี-สตาล์ลิ่ง

  CMCC, CMU STeP
 • Dr. Sant Suwatcharapinun
  CMU Faculty of Architecture
 •  Ms. Wariya Boonyarit
  TCDC Chiang Mai
 • Mrs. Ketsuphee Pitupan 
  Pop Craft
 • Ms. Amaraporn Putthawiboon 
  Freelance Designer
 • Ms. Panisa Soison
  Digital Zoo
 • Ms. Jidanan Pisitmukda
  สถาปนิก Trace Hotelistro
 • Mrs. Premruedee Kullasu 
  NOHMEX
 • Mr. Methee Bangkha 
 • Deco Moda
 • Mr. Nataphon Na Nakorn 
  Goodday
 • Mr. Phiyhanun Mahanupap 
  NOHMEX
 • Mr. Peter Seidler 
  Peter Seidler Coaching
 • Mr. Bernard Coops 
  Scoop Creation
 • Mr. Nati Sang 
  Makerspace
 • Mr. Julian Huang 
  CMU Faculty of Architecture
 • Mr. Kosin Poti 
  NOHMEX

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2561

 • Mr. Inthaphan Buakeow 
  TCDC Chiang Mai
 • Mrs. Lamorna Cheesman 
  สตูดิโอแน่นหนา
 • Mr. Morakot Yosthamrong 
  NOHMEX
 • Mr. Julian Huang CMU Faculty of Architecture
 • Mr. Kosin Poti 
  NOHMEX
 • Mr. Chairat Kamonoratep 
  asap car rental
 • Dr. Sirikul Laukaikul
  บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด
 • Mr. Suthisak Sucharittanonta
  BBDO Bangkok
 • Mr. Surachai Puthikulangkura
  Illusion CGI Studio
 • Ms. Ploypan Theerachai
  THINKK Studio
 • Mr. Chairat Usavangkul
  Within Design

2017

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2560

 • Mr. Chairat Kamonoratep
  คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ

  TITA Gallery
 • Ms. Pim Kemasingki
  คุณภิมทร์ เขมะสิงคิ

  City Life
 • Ms. Lamorna Cheesman
  คุณลาโมนา ชีสแมน

  สตูดิโอแน่นหนา
 • Mr. Tul Lekutai
  คุณตุลย์ เล็กอุทัย

  DecoModa/Cofesta
 • Mr. Methee Bangkha
  คุณเมธี บางข่า

  DecoModa/Cofesta
 • Dr. Rattapong Angkasith
  ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

  CMCC Faculty of Architecture, CMU
 • Khun Amaraporn Putthawiboon
  คุณอมราภรณ์ พุทธวิบูลย์
 • Mr.David William
  Digital Zoo
 • Khun Pasu Kongprasertkit
  คุณภาสุ คงประเสริฐกิจ

  Digital Zoo
 • คุณปิยชล อาจกล้า
 • Dr. Kan Nathiwutthikun
  ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล

  BROWNSTONE WORKSHOP CO.,LTD
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  คุณมาร์ติน เฟ็นสกี-สตาล์ลิ่ง

  CMCC, CMU STeP
 • Imhathai Kanjina
  คุณอิ่มหทัย กันจินะ

  TCDC Chiang Mai
 • Nati Sang
  Maker Space Thailand
 • Bernard Coops
  Scoop Creation
 • ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.อนฎ กิจนุกูล
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
 • หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สุมนัสยา โวหาร
  การออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณโกวิท ทาตะรัตน์
  Review ChiangMai
 • คุณปรเมษฐ์ ทาเขียว (designer)
  ourdesignforyou
 • คุณภวิศ เกษสุข
 • คุณวิสิษศักดิ์ สุริยาศรี
  อ๊อกโซเทล
 • คุณปาริน นาคเสน
  reviewchiangmai.com
 • คุณคมสัน ไชยวงค์
 • รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
  สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • อาจารย์ภัทรวดี ธงงาม
  สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • อาจารย์ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ
  สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • จิดานันท์ พิสิฐมุกดา
  Trace Hotelistro
 • อาจารย์ดร.อรุษ คุณเขต
  CAMT
 • อาจารย์สุเมธ ยอดแก้ว
  CAMT
 • คุณวีระชัย เจือสันติกุลชัย
  อุปนายกฝ่ายการพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจ NOHMEX
 • คุณโกสินธุ์ โปธิ
  รองเลขาธิการสมาคมฯ NOHMEX
 • คุณภูวนาถ ดำรงพร
  อุปนายกฝ่ายส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ NOHMEX
 • คุณเกศสุภีย์ พิธุพันธ์
 • ผศ.มรกต เกษเกล้า
 • คุณบุญสม ธัญญานิธิวัฒน์
  นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2560

 • Ms. Premruedee Kullasu
  คุณเปรมฤดี กุลสุ

  NOHMEX/COTTON FARM LTD., PART
 • Mr. Kompit Panasupon
  คุณคมพิชญ์ พนาสุภน

  MAC Education Co.,Ltd.
 • คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณอินทพันธ์ บัวเขียว
  ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC เชียงใหม่
 • ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • Mr.Hossein Farmani
  Farmani Group
 • คุณอานนท์ จารุตระกูลชัย
  Viva Creative Studio Co., Ltd.
 • คุณศิริกุล เลากัยกุล
  Sirikul Laukaikul
  Brandbeing Director
 • คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
 • คุณนทพณ ณ นคร
 • คุณพลอยพรรณ ธีรชัย
  Ploypan Theerachai
  Thinkk Studio
 • เดชา อรรจนานันท์
  Decha Archjananun
  Thinkk Studio
 • สมชนะ กังวารจิตต์

  Somchana Kangwarnjit
  Prompt Design
 • Lauren Klesch Lancy
  The Kindcraft
 • คุณพัชรมณฑน์ ตระกูลทิวากร

  Ms.Patcharamon Trakultivakorn
  DITP / Ministry of Commerce
 • Tomasso Maggio
  Creative Director, Research
 • Peter Seidler
  Asian Center for Applied Mindfulness
 • Ms.Nadezhda Zdravkova
 • Mr.Archan Naksorn Thammasat University
 • คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร
  Mr.Chairat Usavangkul
  Within Design Ping Nakara
 • คุณมรกต ยศธำรง
  NOHMEX
 • ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
  Asst Prof Dr Kasemsak Uthaichana
  CMU STeP
 • คุณปิยนันท์ มหานุภาพ
  Khun Phiyhanun Mahanupap
  Northern Handicrafts Manufacturers And Exporters Association (NOHMEX)

2015

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2558

 • Mr.Chairat Usavangkul
  คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร

  Within Design Ping Nakara
 • Mr. Chairat Kamonoratep
  คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ

  TITA Gallery
 • Ms. Pim Kemasingki
  คุณภิมทร์ เขมะสิงคิ

  City Life
 • Ms. Lamorna Cheesman
  คุณลาโมนา ชีสแมน

  สตูดิโอแน่นหนา
 • Mr. Alberto Cosi
  คุณอัลเบร์โต โคซี

  Italian Connection
 • Mr. Tul Lekutai
  คุณตุลย์ เล็กอุทัย

  DecoModa/Cofesta
 • Mr. Methee Bangkha
  คุณเมธี บางข่า

  DecoModa/Cofesta
 • Khun Phiyhanun Mahanupap
  คุณปิยนันท์ มหานุภาพ

  NOHMEX
 • Dr. Rattapong Angkasith
  ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

  CMCC Faculty of Architecture, CMU
 • Khun Amaraporn Putthawiboon
  คุณอมราภรณ์ พุทธวิบูลย์
 • Khun Tanyapat Witayaprechasilp
  Five Monkeys
 • Mr.David William
  Digital Zoo
 • Khun Pasu Kongprasertkit
  คุณภาสุ คงประเสริฐกิจ

  Digital Zoo
 • อาจารย์สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์
  Packaging Technology Department, Faculty of Agroindustry, CMU.
 • อาจารย์ภคินี อริยะ
  KIC, CAMT CMU
 • คุณปิยชล อาจกล้า
  CNX Creative Co., Ltd.
 • รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรกุล
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์สมชาย เผ่าจินดา
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  คุณมาร์ติน เฟ็นสกี-สตาล์ลิ่ง

  CMCC, CMU STeP
 • ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
  CMU STeP

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2558

 • Ms. Premruedee Kullasu
  คุณเปรมฤดี กุลสุ

  NOHMEX
 • Mr. Khongphu Nimanandh
  ดร.ก้องภู นิมานันท์

  CMCC & Faculty of Business Administration, CMU
 • Mr. Kompit Panasupon
  คุณคมพิชญ์ พนาสุภน

  MAC Education Co.,Ltd.
 • คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณอินทพันธ์ บัวเขียว
  ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC เชียงใหม่
 • Asst.Prof.Archan Naksorn
  ผศ.อาชัญ นักสอน

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์สมเจตน์ บุญวิทย์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ภราดร สุรียพงษ์
  KIC, CAMT CMU
 • Mr.Hossein Farmani
  Farmani Group
 • คุณอานนท์ จารุตระกูลชัย
  Viva Creative Studio Co., Ltd.
 • คุณเชอรี่ ยิป
  Viva Creative Studio Co., Ltd.
 • คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
 • คุณนทพณ ณ นคร

2013

กรรมการซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2556

 • Mr. Chairat Usavangkul
 • Mr. Chairat Kamonoratep
 • Ms. Pim Kemasingki
 • Ms. Lamorna Cheesman
 • Mr. Paul Fihn
 • Mr. Alberto Cosi
 • Mr. Tul Lekutai
 • Mr. Methee Bangkha
 • Mr. Kompit Panasupon
 • Ms. Premruedee Kullasu
 • Dr. Rattapong Angkasith
 • Mr. Khongphu Nimanandh
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
 • Chris Chun
 • Tanyapat
 • Matthew Baird
 • Chaidarun Tippawan
 • Kasemsak Uthaichana
 • Jirawan Wongdokmai
 • Inthaphan Buakeow
 • Wilai Pichitkanjanakul
 • David Williams
 • Pasu Kongprasertkit
 • Amaraporn Putthawiboon

2012

กรรมการซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2555

 • Mr. Chairat Usavangkul
 • Mr. Chairat Kamonoratep
 • Mr. Julanit Wangviwat
 • Dr. Vithi Phanichphant
 • Ms. Pim Kemasingki
 • Ms. Lamorna Cheesman
 • Mr. Paul Fihn
 • Mr. Alberto Cosi
 • Ms. Viyada Charoensook Wongwigkarn
 • Mr. Tul Lekutai
 • Ms. Jennifer Dyson
 • Mr. Methee Bangkha
 • Mr. Kompit Panasupon
 • Ms. Premruedee Kullasu
 • Dr. Rattapong Angkasith
 • Mr. Khongphu Nimanandh
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
thThai