กรรมการ และ
ที่ปรึกษา

2020

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2563

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก

รองอธิการบดี การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม และยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์

คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร

Within Design | Ping Nakara Hotel

ม.ล.ภาสกร อาภากร

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

คุณสมเจตน์ บุญวิทย์

นักออกแบบอิสระ และที่ปรึกษาของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาโครงการขององค์กรต่างๆ

คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

Plural Design

คุณพลอยพรรณ ธีรชัย

THINKK Studio

กรรมการซีดีเอ 2563

 • คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง

  ที่ปรึกษาอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์ และ TEDxChiangMai

 • ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ 
  รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณมรกต ยศธำรง
  นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
 • คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว
  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA
 • คุณเมธี บางข่า
  Deco Moda
 • คุณลาโมนา ชีสแมน
  สตูดิโอแน่นหนา
 • คุณจูเลี่ยน ฮวง
  ผู้ร่วมก่อตั้ง Weave Artisan Society | สถาปนิก | อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ
  บริษัท ฎิณี จำกัด
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
  2929ดีไซน์แล็บ | สถาปนิก | อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • คุณคมสัน ไชยวงค์
  CM Town
 • คุณปานิศา สร้อยสนธิ์
  DigitalZoo
 • ดร. จิรันธนิน กิติกา
  สถาปนิก | อาจารย์ประจำ | หัวหน้าห้องปฏิบัติสื่อเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอแลป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณพศิน พรหมกิ่งแก้ว 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิตอล และ อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สุมนัสยา โวหาร
  อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณอมราภรณ์ พุทธวิบูลย์
  นักออกแบบอิสระ
 • คุณชวณัฐ สุวรรณ
  Wonderwhale Studio
 • Nethan Supakitchumnan
  Kit’ncaboodle Gallery
 • Catherine Vanesse
  Lepetitjournal.com
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร
  ผู้ช่วยอธิการบดี | รักษาการแทนหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง
  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม (ศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ – CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
  อาจารย์ประจำสาขา แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์และกรรมการบริหารหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 • ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
  หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรารถนา ศิริสานต์
  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม
  อาจารย์ประจำสาขาหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

2018

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2561

 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  คุณมาร์ติน เฟ็นสกี-สตาล์ลิ่ง

  CMCC, CMU STeP
 • Dr. Sant Suwatcharapinun
  CMU Faculty of Architecture
 •  Ms. Wariya Boonyarit
  TCDC Chiang Mai
 • Mrs. Ketsuphee Pitupan 
  Pop Craft
 • Ms. Amaraporn Putthawiboon 
  Freelance Designer
 • Ms. Panisa Soison
  Digital Zoo
 • Ms. Jidanan Pisitmukda
  สถาปนิก Trace Hotelistro
 • Mrs. Premruedee Kullasu 
  NOHMEX
 • Mr. Methee Bangkha 
 • Deco Moda
 • Mr. Nataphon Na Nakorn 
  Goodday
 • Mr. Phiyhanun Mahanupap 
  NOHMEX
 • Mr. Peter Seidler 
  Peter Seidler Coaching
 • Mr. Bernard Coops 
  Scoop Creation
 • Mr. Nati Sang 
  Makerspace
 • Mr. Julian Huang 
  CMU Faculty of Architecture
 • Mr. Kosin Poti 
  NOHMEX

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2561

 • Mr. Inthaphan Buakeow 
  TCDC Chiang Mai
 • Mrs. Lamorna Cheesman 
  สตูดิโอแน่นหนา
 • Mr. Morakot Yosthamrong 
  NOHMEX
 • Mr. Julian Huang CMU Faculty of Architecture
 • Mr. Kosin Poti 
  NOHMEX
 • Mr. Chairat Kamonoratep 
  asap car rental
 • Dr. Sirikul Laukaikul
  บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด
 • Mr. Suthisak Sucharittanonta
  BBDO Bangkok
 • Mr. Surachai Puthikulangkura
  Illusion CGI Studio
 • Ms. Ploypan Theerachai
  THINKK Studio
 • Mr. Chairat Usavangkul
  Within Design

2017

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2560

 • Mr. Chairat Kamonoratep
  คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ

  TITA Gallery
 • Ms. Pim Kemasingki
  คุณภิมทร์ เขมะสิงคิ

  City Life
 • Ms. Lamorna Cheesman
  คุณลาโมนา ชีสแมน

  สตูดิโอแน่นหนา
 • Mr. Tul Lekutai
  คุณตุลย์ เล็กอุทัย

  DecoModa/Cofesta
 • Mr. Methee Bangkha
  คุณเมธี บางข่า

  DecoModa/Cofesta
 • Dr. Rattapong Angkasith
  ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

  CMCC Faculty of Architecture, CMU
 • Khun Amaraporn Putthawiboon
  คุณอมราภรณ์ พุทธวิบูลย์
 • Mr.David William
  Digital Zoo
 • Khun Pasu Kongprasertkit
  คุณภาสุ คงประเสริฐกิจ

  Digital Zoo
 • คุณปิยชล อาจกล้า
 • Dr. Kan Nathiwutthikun
  ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล

  BROWNSTONE WORKSHOP CO.,LTD
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  คุณมาร์ติน เฟ็นสกี-สตาล์ลิ่ง

  CMCC, CMU STeP
 • Imhathai Kanjina
  คุณอิ่มหทัย กันจินะ

  TCDC Chiang Mai
 • Nati Sang
  Maker Space Thailand
 • Bernard Coops
  Scoop Creation
 • ผศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ.อนฎ กิจนุกูล
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
 • หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.สุมนัสยา โวหาร
  การออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณโกวิท ทาตะรัตน์
  Review ChiangMai
 • คุณปรเมษฐ์ ทาเขียว (designer)
  ourdesignforyou
 • คุณภวิศ เกษสุข
 • คุณวิสิษศักดิ์ สุริยาศรี
  อ๊อกโซเทล
 • คุณปาริน นาคเสน
  reviewchiangmai.com
 • คุณคมสัน ไชยวงค์
 • รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา
  สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • อาจารย์ภัทรวดี ธงงาม
  สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • อาจารย์ดร.อรนุตฎฐ์ สุธาคำ
  สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • จิดานันท์ พิสิฐมุกดา
  Trace Hotelistro
 • อาจารย์ดร.อรุษ คุณเขต
  CAMT
 • อาจารย์สุเมธ ยอดแก้ว
  CAMT
 • คุณวีระชัย เจือสันติกุลชัย
  อุปนายกฝ่ายการพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจ NOHMEX
 • คุณโกสินธุ์ โปธิ
  รองเลขาธิการสมาคมฯ NOHMEX
 • คุณภูวนาถ ดำรงพร
  อุปนายกฝ่ายส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ NOHMEX
 • คุณเกศสุภีย์ พิธุพันธ์
 • ผศ.มรกต เกษเกล้า
 • คุณบุญสม ธัญญานิธิวัฒน์
  นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2560

 • Ms. Premruedee Kullasu
  คุณเปรมฤดี กุลสุ

  NOHMEX/COTTON FARM LTD., PART
 • Mr. Kompit Panasupon
  คุณคมพิชญ์ พนาสุภน

  MAC Education Co.,Ltd.
 • คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณอินทพันธ์ บัวเขียว
  ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC เชียงใหม่
 • ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • Mr.Hossein Farmani
  Farmani Group
 • คุณอานนท์ จารุตระกูลชัย
  Viva Creative Studio Co., Ltd.
 • คุณศิริกุล เลากัยกุล
  Sirikul Laukaikul
  Brandbeing Director
 • คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
 • คุณนทพณ ณ นคร
 • คุณพลอยพรรณ ธีรชัย
  Ploypan Theerachai
  Thinkk Studio
 • เดชา อรรจนานันท์
  Decha Archjananun
  Thinkk Studio
 • สมชนะ กังวารจิตต์

  Somchana Kangwarnjit
  Prompt Design
 • Lauren Klesch Lancy
  The Kindcraft
 • คุณพัชรมณฑน์ ตระกูลทิวากร

  Ms.Patcharamon Trakultivakorn
  DITP / Ministry of Commerce
 • Tomasso Maggio
  Creative Director, Research
 • Peter Seidler
  Asian Center for Applied Mindfulness
 • Ms.Nadezhda Zdravkova
 • Mr.Archan Naksorn Thammasat University
 • คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร
  Mr.Chairat Usavangkul
  Within Design Ping Nakara
 • คุณมรกต ยศธำรง
  NOHMEX
 • ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
  Asst Prof Dr Kasemsak Uthaichana
  CMU STeP
 • คุณปิยนันท์ มหานุภาพ
  Khun Phiyhanun Mahanupap
  Northern Handicrafts Manufacturers And Exporters Association (NOHMEX)

2015

กรรมการและที่ปรึกษาซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2558

 • Mr.Chairat Usavangkul
  คุณชัยรัตน์ อัศวางกูร

  Within Design Ping Nakara
 • Mr. Chairat Kamonoratep
  คุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ

  TITA Gallery
 • Ms. Pim Kemasingki
  คุณภิมทร์ เขมะสิงคิ

  City Life
 • Ms. Lamorna Cheesman
  คุณลาโมนา ชีสแมน

  สตูดิโอแน่นหนา
 • Mr. Alberto Cosi
  คุณอัลเบร์โต โคซี

  Italian Connection
 • Mr. Tul Lekutai
  คุณตุลย์ เล็กอุทัย

  DecoModa/Cofesta
 • Mr. Methee Bangkha
  คุณเมธี บางข่า

  DecoModa/Cofesta
 • Khun Phiyhanun Mahanupap
  คุณปิยนันท์ มหานุภาพ

  NOHMEX
 • Dr. Rattapong Angkasith
  ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์

  CMCC Faculty of Architecture, CMU
 • Khun Amaraporn Putthawiboon
  คุณอมราภรณ์ พุทธวิบูลย์
 • Khun Tanyapat Witayaprechasilp
  Five Monkeys
 • Mr.David William
  Digital Zoo
 • Khun Pasu Kongprasertkit
  คุณภาสุ คงประเสริฐกิจ

  Digital Zoo
 • อาจารย์สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์
  Packaging Technology Department, Faculty of Agroindustry, CMU.
 • อาจารย์ภคินี อริยะ
  KIC, CAMT CMU
 • คุณปิยชล อาจกล้า
  CNX Creative Co., Ltd.
 • รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรกุล
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์สมชาย เผ่าจินดา
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล
  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
  คุณมาร์ติน เฟ็นสกี-สตาล์ลิ่ง

  CMCC, CMU STeP
 • ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
  CMU STeP

ที่ปรึกษาซีดีเอ 2558

 • Ms. Premruedee Kullasu
  คุณเปรมฤดี กุลสุ

  NOHMEX
 • Mr. Khongphu Nimanandh
  ดร.ก้องภู นิมานันท์

  CMCC & Faculty of Business Administration, CMU
 • Mr. Kompit Panasupon
  คุณคมพิชญ์ พนาสุภน

  MAC Education Co.,Ltd.
 • คุณสมิต ทวีเลิศนิธิ
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • คุณอินทพันธ์ บัวเขียว
  ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC เชียงใหม่
 • Asst.Prof.Archan Naksorn
  ผศ.อาชัญ นักสอน

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์สมเจตน์ บุญวิทย์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ภราดร สุรียพงษ์
  KIC, CAMT CMU
 • Mr.Hossein Farmani
  Farmani Group
 • คุณอานนท์ จารุตระกูลชัย
  Viva Creative Studio Co., Ltd.
 • คุณเชอรี่ ยิป
  Viva Creative Studio Co., Ltd.
 • คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
 • คุณนทพณ ณ นคร

2013

กรรมการซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2556

 • Mr. Chairat Usavangkul
 • Mr. Chairat Kamonoratep
 • Ms. Pim Kemasingki
 • Ms. Lamorna Cheesman
 • Mr. Paul Fihn
 • Mr. Alberto Cosi
 • Mr. Tul Lekutai
 • Mr. Methee Bangkha
 • Mr. Kompit Panasupon
 • Ms. Premruedee Kullasu
 • Dr. Rattapong Angkasith
 • Mr. Khongphu Nimanandh
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
 • Chris Chun
 • Tanyapat
 • Matthew Baird
 • Chaidarun Tippawan
 • Kasemsak Uthaichana
 • Jirawan Wongdokmai
 • Inthaphan Buakeow
 • Wilai Pichitkanjanakul
 • David Williams
 • Pasu Kongprasertkit
 • Amaraporn Putthawiboon

2012

กรรมการซีดีเอ

กรรมการซีดีเอ 2555

 • Mr. Chairat Usavangkul
 • Mr. Chairat Kamonoratep
 • Mr. Julanit Wangviwat
 • Dr. Vithi Phanichphant
 • Ms. Pim Kemasingki
 • Ms. Lamorna Cheesman
 • Mr. Paul Fihn
 • Mr. Alberto Cosi
 • Ms. Viyada Charoensook Wongwigkarn
 • Mr. Tul Lekutai
 • Ms. Jennifer Dyson
 • Mr. Methee Bangkha
 • Mr. Kompit Panasupon
 • Ms. Premruedee Kullasu
 • Dr. Rattapong Angkasith
 • Mr. Khongphu Nimanandh
 • Mr. Martin Venzky-Stalling
thThai